ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ, 1967-1973

“Η πρώτη Καρατόμησις”:
Η καρατόμησις του κακούργου Χ. Καλαντζή όστις εφόνευσε τον ποιμένα, ούτινος τα πρόβατα ήθελε να κλέψη, και τον υιόν αυτού σπεύδοντα εις το χωρίον να ζητήση βοήθειαν κατέσφαξεν, εγένετο χθες Τετάρτην καθ’ ώραν 6ην πρωινήν, ήτο ψυχρός και έβαινε ταχεί βήματι εις τον τόπον της καταδίκης.
Ο παριστάμενος κ. Εισαγγελεύς ενέγνωσε την καταδικαστικήν απόφασιν, το δε πλήθος ηκροάτο μετά νεκρικής σιγής. Ο Καλαντζής μετά μεγίστου θάρρους προ της θανατικής εκτελέσεως απετάνθη προς το παριστάμενον πλήθος και αφού ωμολόγησε το κακούργημά του είπεν ότι η επιβληθείσα εις αυτόν ποινή ήτο δικαία και εσύστησε εις τον παριστάμενον λαόν να απέχη από κακάς στιγμάς, ίνα μη περιέλθη εις ην αυτός θέσιν. […] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Συγγραφέας: Κωστής Τριανταφύλλου

Έτος έκδοσης: 05/04/2015

ISBN: 9786185128074

Σελίδες: 64

Διαστάσεις: 30Χ21

Λ.Τ. με ΦΠΑ: €8.00Κριτικές για το βιβλίο "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ, 1967-1973":